0
0

آئین نامه اجرایی مجموعه

1_ ساختار مدیریت
 • ماده 1_1 : ساختار کلی شرکت : مدیریت شرکت مشتمل بر هیئت مدیره بوده و تمامی تصمیمات مدیریتی مطابق با اساسنامه شرکت و با اخیارات مشخص آن اجرا خواهد شد .
 • ماده 1_2 عزل و نصب مدیران : نصب مدیران تنها توسط مدیرعامل و با ابالغیه رسمی در دو نسخه که یکی به بایگانی و دیگری به فرد منسوب تحویل می گردد امکان پذیر بوده و عزل مدیران هر اتاق با دستور کتبی مدیر عامل یا حداقل سه پنجم اعضای هیئت مدیره قابل انجام می باشد .
 • تبصره : 1 _ در صورت عزل مدیران توسط مدیرعامل باید ابالغیه کتبی عزل ظرف مدت ۷ روز کاری در دو نسخه با ذکر دلیل تحویل فرد مذکور و اتاق کنترل شود .
 • تبصره : 2 _ در صورت عزل مدیران هر اتاق توسط هیئت مدیره باید ابالغیه کتبی ظرف مدت ۷ روز کاری با ذکر دلیل به مدیرعامل تحویل و رونوشت آن با مالحظه مدیرعامل در دو نسخه تحویل فرد عزل شده و بایگانی گردد.
2_ ساختار پروژه ها
 • ماده 2_1 : مراحل انجام هر پروژه توسط هیئت مدیره تدوین و تصویب میگردد.
3_ امور مالی
 • ماده 3_1 : تعریف : امور مالی شرکت مبتنی است بر صندوق اعتبارات شرکت که بر موارد زیر مقسم می باشد :
  1 )هزینه های ثابت شرکت : تنها مواردی که توسط مدیریت امورمالی تحت عنوان هزینه جاری به ثبت رسیده و با ابالغیه به مدیرعامل تحویل شده باشد مشمول پرداخت هزینه می باشد.
  2 )هزینه ارزش آفرینی : هزینههای تولید ارزش اعم از به کارگیری نیروی انسانی تهیه امکانات و مواد اولیه تبلیغات و بازاریابی که در طرح تجاری پروژه مورد موافقت قرار گرفتهاند .
  3 )سود پرداختی : تمامی درصد ها اعم از درصدهای صندوق مدیریتی و دستمزد کارمندان حاضر در پروژه که در بیزینس پلن مورد تایید قرار گرفته اند .
 • ماده 3_2: پرداخت و برداشت وجه : هرگونه تراکنش مالی و برداشت از اعتبارات شرکت تنها با دستور مستقیم مدیرعامل یا تاییدیه وی مبنی بر موافقت با برداشت وجه صرفا در ازای اسنادی که دارای تاریخ و شرایط دقیق می باشند ، قابل پذیرش و انجام می باشد.
 • تبصره : 1 _ پرداخت وجه و برداشت از صندوق وظیفه مدیریت امور مالی میباشد.
 • تبصره : 2 _ مدیریت امور مالی صرفا در ازای دریافت تاییدیه برداشت یا ابالغیه با مهر و امضای مدیرعامل برداشت و پرداختها را انجام میدهد .
 • تبصره : 3 _ مدیریت امور مالی پس از برداشت یا واریز وجه باید رسید وجه پرداختی یا برداشتی را در سه نسخه صادر و به مدیرعامل ، بایگانی و دریافت کننده وجه تحویل نماید .
4_ امور حقوقی
 • ماده 4_1 : حق امضای قرارداد داخلی : مطابق با اساسنامه شرکت تنها مدیرعامل حق عقد قرارداد داخلی در شرکت را دارا می باشد .
  • تبصره : 1 _ مدیر عامل میتواند تمام یا قسمتی از حقوق عقد قرارداد را به شخص دیگری تفویض نماید .
  • تبصره : 2 _ در صورت تفویض حق عقد قرارداد به شخص دیگر مدیر عامل باید ابالغیه آن را در دو نسخه به وی و بایگانی تحویل دهد .
 • ماده 4_2 : حق امضای قرارداد خارجی : مطابق با اساسنامه شرکت تنها مدیرعامل حق عقد قرارداد با طرف خارج از شرکت را داراست .
  • تبصره : 1 _ مدیر عامل میتواند تمام یا قسمتی از حقوق عقد قرارداد را به شخص دیگری تفویض نماید .
  • تبصره : 2 _ در صورت تفویض حق عقد قرارداد به شخص دیگر مدیر عامل باید ابالغیه آن را در دو نسخه به وی و بایگانی تحویل دهد .
  • تبصره : 3 _ در مواردی که حداقل سه پنجم از نفرات هیئت مدیره عقد قراردادی را برای شرکت ضروری بدانند مدیرعامل باید قرارداد مذکور را منعقد نماید .
5_ منشور اخلاقی
 • ماده 5_1 : حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی تمام اعضا برای تمامی نفرات واجب و هرگونه بی احترامی ممنوع می باشد.
 • ماده 5_2 : تمامی اعضا موظف به رعایت حریم شخصی و اسرار افراد در شرکت می باشند.
 • ماده 5_3 : تمامی اعضا باید متعهدانه جهت اعتالی اهداف و شعائر شرکت تالش نمایند.
 • ماده 5_4 : تمام اعضای موظف به رعایت سلسله مراتب و رتبه بندی ها می باشند.
 • ماده 5_5 : تمام اعضا موظف به حفظ اموال مادی و معنوی شرکت می باشند.
 • ماده 5_6 : تمام اعضا موظف به رعایت حقوق معنوی و حفظ اسرار تجاری و سازمانی شرکت می باشند .
 • ماده 5_7 : تمامی اعضا موظفند مشتریان و پروژه ها را سرمایه های شرکت دانسته و منافع شرکت را در منفعت مشتریان و انجام صحیح و بدون نقص پروژهها جستجو نمایند.
 • ماده 5_8 : تمام اعضا موظفند در مقام خدمت با خلق و خوی نیکو و گشاده رویی برخورد کرده و در نهایت ادب ، تواضع و دقت وظایف محوله را به انجام برسانند.
 • ماده 5_9 : تمامی اعضا موظفند در بیان و انعکاس عملکرد خود صادقانه رفتار نمایند.
 • ماده 5_10 : تمام اعضا موظف به رعایت تشدید نظم پاکیزگی و آراستگی فردی در جلسات و محیط های کاری می باشند.
6_ قوانین انضباطی
 • ماده 6_1 : کم کاری : تمامی نفرات موظف به همکاری و مدیریت مستمر در امور ابالغی می باشند و حق هیچ گونه کم کاری ندارند.
 • تبصره : 1 _ تشخیص کم کاری منوط به تصویب ابالغیه کتبی مبنی بر کم کاری توسط مدیرعامل با ذکر اسناد و شواهد دقیق می باشد .
 • ماده 6_2 : تغییر در اسناد و جعل : اعمال هر گونه تغییر ، خدشه ، تراشیدگی ، پاک کردن ، الحاق و نظایر آن که از مصادیق جعل به شمار میرود ، در اسناد شرکت ممنوع بوده و سند مذکور را نیز از اعتبار ساقط میکند ، مگر در مواردی که مدیرعامل سهوی بودن تغییر را تایید نماید.
 • ماده 6_3 : فسخ قرارداد : هر کدام از اعضا می توانند با اعالم درخواست تسویه حساب ) محاسبه و دریافت یا پرداخت کامل سود و زیان ها( در هر زمان از دوره قرار داد و پس از تایید تسویه حساب توسط مدیریت امور مالی اتاق کنترل اقدام به فسخ قرارداد خود نمایند.
 • تبصره : 1 _ حق زیان حاصل از فسخ باید ظرف مدت ۷ روز کاری از اعالم فسخ توسط مدیرعامل به صورت کتبی به خواهان اعالم شود .
 • تبصره : 2 _ متقاضی فسخ می تواند ظرف مدت ۳ روز کاری موافقت و یا مخالفت خود با شرایط فسخ را به صورت کتبی به مدیرعامل اعالم نماید.
 • تبصره : 3 _ تا قبل از فسخ قرارداد متقاضی موظف است به تمام وظایف خود در شرکت عمل نماید و در صورت تخطی موظف به پرداخت غرامت کارشناسی شده ناشی از عدم اجرای تعهدات که توسط شرکت محاسبه می گردد می باشد.
 • ماده 6_4 : شکایات : هر کدام از اعضا می توانند با ذکر دلیل از آیین نامه نسبت به عدم اجرای تعهدات افراد و سازمان شکایت خود را به مدیرعامل اعالم نمایند.
 • تبصره : 1 _ مدیرعامل موظف است ظرف مدت ۳ روز کاری شکایت را بررسی و نتیجه را به صورت کتبی و در دو نسخه به بایگانی و فرد شاکی اعالم نماید.
 • تبصره : 2 _ در صورت نارضایتی شاکی از نتیجه بررسی شده توسط مدیرعامل وی می تواند مستندات خود را جهت بررسی به مراجع قانونی کشور برده و از طریق قانونی شکایت خود را پیگیری نماید .
 • ماده 6_5 : تخطی از قوانین : چنانچه هر یک از افراد شرکت دچار تخطی از وظایف و قوانین شرکت شوند مشمول جریمه خواهند بود.
 • تبصره : 1 _ مدیرعامل و ناظران هیئت مدیره وظیفه نظارت بر اجرای قوانین شرکت را بر عهده دارند و در صورت مشاهده تخطی باید مورد مذکور را به صورت کتبی در دو نسخه به فرد خاطی و هیئت مدیره با ذکر دلیل تقدیم نمایند .
 • تبصره : 2 _ جریمه خسارت ناشی از عدم اجرای قوانین مطابق با ماده 6_6 از فصل ۶ آیین نامه خواهد بود.
 • ماده 6_6 : جرایم و تنبیهات : در صورت تخطی از مفاد آییننامه مدیرعامل میتواند با حداقل سه پنجم آرا جریمه ای را برای فرد خاطی در نظر بگیرد و به صورت کتبی به وی ابالغ نماید.
 • تبصره : 1 _ در صورت بروز ۵ مورد تخطی از قوانین ، مدیر عامل میتواند نسبت به فسخ قرارداد ( مطابق ماده 6_3 فصل ۶ آیین نامه ) یا ادامه همکاری با فرد خاطی تصمیم گیری نماید.
 • تبصره : 2 _ در صورت بروز ۶ مورد تخطی از قوانین قرارداد فرد خاطی ( مطابق ماده 6_3 فصل ۶
  آیین نامه ) فسخ خواهد شد.
 • تبصره : 3 _ در صورت فسخ قرارداد ، شرکت موظف است تمامی حقوق باقیمانده فرد خاطی را از شروع قرارداد تا تاریخ فسخ مطابق با قرارداد پرداخت نماید .
 • تبصره : 4 _ در صورت فسخ قرارداد ناشی از تخطی از قوانین پرداخت هیچ گونه خسارت و زیانی متوجه شرکت نخواهد بود .